مفهوم شناسی ولایت در غدیر
47 بازدید
محل نشر: همایش ملی غدیر پژوهی، زمستان 90، دانشگاه رازی کرمانشاه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
از نظر اهل سنّت، اصل حادثه غدیر و اعلان ولایت امام علی (ع) از ناحیه پیامبر خدا (ص) در آن روز با تعبیر « من کنت مولاه فعلی مولاه ... » قطعی است و همواره در معنای «مولی» در حدیث غدیر بر این باورند که این تعبیر بر ولایت به معنای زعامت و پیشوایی امام علی (ع) دلالت ندارد و به معنای محبوب، یاور و ... است. مهمترین دلیل اهل سنّت بر این معنا استناد به رخدادهایی از جمله جریان بُریده اسلمی و جریان تقسیم غنائم است که به عنوان سبب صدور حدیث غدیر نقل کرده‌اند امّا شیعه بر این باور است که هرچند کلمه «مولی» در اصل وضع لغت ممکن است برای معانی گوناگون از جمله یاور، محبوب و ... وضع شده یا در این معانی استعمال شده باشد، لیکن این کلمه در مورد حدیث غدیر با توجه به دلایل و شواهد متعدد، جز به معنای پیشوا و امام نیست و دیدگاه اهل سنّت از جمله استناد به رخدادهای مذکور از چند نظر قابل مناقشه است. در این مقاله ادلّه دو طرف بررسی و بر صحّت دیدگاه شیعه تأکید شده است.