تحلیل مقام امامت حضرت مهدی (عج) از دیدگاه فریقین
57 بازدید
محل نشر: مشرق موعود، سال پنجم، شماره هفده، بهار 90
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/01/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در فرایند شخصیت شناسی امام مهدی (عج)، بحث از رتبه و مقام امامت آن حضرت مطرح است. رتبه امامت حضرت مهدی (عج) مانند سایر ائمّه اهل بیت : برتر از رتبه نبوّت و رسالت است. این معنا از یک سو، با تأمّل در مفاد آیه امامت حضرت ابراهیم (ع) و از سوی دیگر از سیره حضرت عیسی (ع) در اقتدا به امام مهدی(عج) و پیروی از ایشان در عصر ظهور قابل اثبات است. با درک رتبه امامت حضرت مهدی (عج) حدیث « من مات و لیس علیه إمام فمیتته میته جاهلیه » و احادیث شبیه به آن، که در مصادر فریقین نقل شده اند، ژرف و واقع بینانه معنا می شوند.